Novinky

I v trestním řízení máte právo na bezplatnou obhajobu

Mnozí obvinění netuší, že i v rámci trestního řízení mohou požádat soud o přiznání práva na bezplatnou obhajobu nebo na obhajobu za sníženou odměnu. Této možnosti si nejsou vědomi zřejmě proto, že v případech nutné obhajoby si svého obhájce přímo neplatí. Náklady obhajoby hradí stát a teprve v případě odsuzujícího rozsudku je odsouzenému uložena povinnost nálady obhajoby státu zpětně nahradit.

Podle § 33 odst. 2 trestního řádu má obviněný právo na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu, pokud osvědčí, že nemá dostatek prostředků, aby si náklady obhajoby hradil. K tomu je potřeba, aby obviněný podal žádost (stačí ústně do protokolu při jednání) a aby doložil své majetkové a příjmové poměry. Příjmové poměry dokládá například potvrzením o studiu, výpisem z evidence uchazečů o zaměstnání, rozhodnutími o přiznání sociálních dávek apod.

Stejnou možnost má na základě § 51a trestního řádu také poškozeným, který v trestním řízení uplatnil nárok na náhradu škody, a který chce být zastoupen zmocněncem (pokud soud nerozhodne, že by zastoupení vzhledem k povaze uplatňované náhrady nebo její výši nebylo nadbytečné).