Novinky

Správní režim povolování střelnic aneb jak se bránit proti střelnici

Napsal Mgr. Jiří Cihlář, advokátní koncipient –

Každá střelnice, ať již venkovní nebo krytá podléhá povolovacímu režimu, který poskytuje dotčeným osobám určitá procesní práva. Ta je však nutné řádně a zejména včas uplatnit. Jakým způsobem se střelnice povolují, a jaké jsou prostředky obrany dotčených osob v blízkosti střelnice, na to se zaměříme v našem článku.

Prodej majetku obce pod cenou?

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Podle zákona o obcích je obec povinna nakládat s majetkem účelně a hospodárně. Co tato slova znamenají, v praxi bývá sporným. Objevuje názor, že obec musí vždy žádat co nejvyšší cenu (nájem, pachtovné) a hradit co nejnižší výdaje. V návaznosti na neekonomické zájmy obce a jejich občanů a možnou podporu ze strany obce to však nemusí být pravda. Jinými slovy - prodej či pronájem majetku obce pod cenou je možný, avšak jen za určitých podmínek.

Povinná elektronizace ve veřejných zakázkách

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Od 18. října 2018 nabude účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Toto ustanovení upravuje povinnosti v oblasti komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která musí dle nové úpravy probíhat již jen elektronickou cestou. Nová úprava dopadne i na řízení, která již začala běžet před její účinností.

Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování - seminář 10. 10. 2018

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Ve spolupráci se společností Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o.  pořádáme akreditovaný seminář "Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování". Seminář se koná v Praze dne 10. 10. 2018. Seminář je určen pro obecní a krajské samosprávy, pro orgány územního plánování, pro projektanty územních plánů i pro případné další zájemce o téma územního plánování. Seminář se zaměřuje na vysvětlení principu náhrad za omezení stanovená územními plány a analyzuje dosavadní rozhodnutí správních i civilních soudů k tomuto tématu.

Návrh Metropolitního plánu Prahy zveřejněn

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy byl zveřejněn návrh nového územního plánu Prahy, tzv. Metropolitní plán. Jedná se o návrh ke společnému jednání ve smyslu § 50 stavebního zákona. Oficiální zveřejnění návrhu bude oznámeno veřejnou vyhláškou, kterou současně bude uvedená dokumentace ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona doručena. Podle informací Magistrátu hl.m. Prahy předpokládané zveřejnění uvedené veřejné vyhlášky na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy je dne 11. 6. 2018.