Novinky

Náhrada vlastníkům za pomalou přípravu veřejně prospěšných staveb

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vlastnické právo není právem absolutní, je možné jej za určitých podmínek omezit. Za významnější omezení vlastnického práva musí vlastníci obdržet náhradu. Soudy se již opakovaně zabývaly specifickým typem omezení vyplývajícím z územního plánu. Ten spočívá v tom, že stát či územní samospráva znemožní vlastníkovi využití jeho pozemků podle jeho představ tím, že mu na nich v územním plánu vymezí např. plochu pro dopravní infrastrukturu, příprava této výstavby se však významně protahuje.

12. 5. 2023: Odpadové hospodářství v obcích - online seminář

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Nabízíme on-line seminář určený zástupcům a pracovníkům obcí zabývajících se odpadovým hospodářstvím, jakož i dalším zájemcům o danou problematiku. Účastníci se  přehlednou formou seznámí se změnami, které pro ně vyplývají ze zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek (včetně aktuálních novelizací). 

Veřejný zájem při vyvlastňování stanovený zákonem

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vlastnické právo není právem absolutním. To znamená, že je možné jej omezit při splnění zákonných podmínek. Podle Listiny základních práv a svobod je vyvlastnění možné pouze na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. Splnění těchto podmínek se samozřejmě stává předmětem sporů. Jednu ze sporných otázek řešil opakovaně i Ústavní soud. Konkrétně to, zda je možné, aby zákon výslovně určil, že některé záměry jsou ve veřejném zájmu.

26. 4. 2023: Vyvlastnění - online seminář

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Nabízíme on-line seminář o vyvlastňování. Účastníci se  dozví například to, k čemu vyvlastnění může sloužit, jaké podmínky musí být splněny pro jeho použití, jak probíhá řízení o něm, jak se mohou vlastnici proti nucenému omezování či odnětí svého práva bránit nebo jaké náhrady mohou získat. Výklad se bude opírat o judikaturu soudů.