Novinky

Prodej majetku obce pod cenou?

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Podle zákona o obcích je obec povinna nakládat s majetkem účelně a hospodárně. Co tato slova znamenají, v praxi bývá sporným. Objevuje názor, že obec musí vždy žádat co nejvyšší cenu (nájem, pachtovné) a hradit co nejnižší výdaje. V návaznosti na neekonomické zájmy obce a jejich občanů a možnou podporu ze strany obce to však nemusí být pravda. Jinými slovy - prodej či pronájem majetku obce pod cenou je možný, avšak jen za určitých podmínek.

Povinná elektronizace ve veřejných zakázkách

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Od 18. října 2018 nabude účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Toto ustanovení upravuje povinnosti v oblasti komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která musí dle nové úpravy probíhat již jen elektronickou cestou. Nová úprava dopadne i na řízení, která již začala běžet před její účinností.

Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování - seminář 10. 10. 2018

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Ve spolupráci se společností Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o.  pořádáme akreditovaný seminář "Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování". Seminář se koná v Praze dne 10. 10. 2018. Seminář je určen pro obecní a krajské samosprávy, pro orgány územního plánování, pro projektanty územních plánů i pro případné další zájemce o téma územního plánování. Seminář se zaměřuje na vysvětlení principu náhrad za omezení stanovená územními plány a analyzuje dosavadní rozhodnutí správních i civilních soudů k tomuto tématu.

Návrh Metropolitního plánu Prahy zveřejněn

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy byl zveřejněn návrh nového územního plánu Prahy, tzv. Metropolitní plán. Jedná se o návrh ke společnému jednání ve smyslu § 50 stavebního zákona. Oficiální zveřejnění návrhu bude oznámeno veřejnou vyhláškou, kterou současně bude uvedená dokumentace ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona doručena. Podle informací Magistrátu hl.m. Prahy předpokládané zveřejnění uvedené veřejné vyhlášky na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy je dne 11. 6. 2018. 

Článek na epravo.cz: Trampoty s úplným znění územních plánů

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Na právnickém serveru epravo.cz jsme publikovali příspěvek "Trampoty s úplným zněním územních plánů". Věnuje se podrobněji nově zavedenému institutu úplného znění územního plánu, který zavedla poslední novela stavebního zákona pro pořizování změn územního plánu. Příspěvek se zabývá zejména tím, zda může mít spor o správnost úplného znění vliv na účinnost změny územního plánu.