Novinky

Desatero při koupi domu, bytu či pozemku

Napsal Mgr. Jiří Cihlář, advokátní koncipient –

Sny o vlastním bydlení, začátek nebo rozvoj podnikání, investice naspořených finančních prostředků, to vše je spojené s pořízením domu, bytu či pozemku. Převod vlastnického práva k nemovitým věcem ovšem není bez rizik. Proto jsme pro Vás připravili stručné desatero, které Vám pomůže vyvarovat se těch nejběžnějších chyb a opomenutí. Věříme, že vám tím ušetříme nemálo starostí, komplikací a v neposlední řadě i finančních prostředků. A jsme samozřejmě připraveni pro Vás příslušné smlouvy připravit nebo alespoň zkontrolovat.

Povinné zveřejňování smluv veřejných subjektů

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Dne 1. července nabyl účinnost zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv). Podstatou zákona je, jak již z názvu vyplývá, odložení účinnosti vybraných smluv nejdříve k datu zveřejnění v registru smluv. Následkem nezveřejnění ve lhůtě 3 měsíců od uzavření takové smlouvy pak nastoupí nevyvratitelná domněnka zániku takové smlouvy. Na takovou smlouvu se bude nahlížet, jakoby nikdy uzavřena nebyla.

 

Dva úspěšné rozsudky ve věci zkušební provoz stavby, prodloužení doby trvání

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Pro naše klienty z různých částí republiky jsme vyhráli dva soudní spory ve věci povolení zkušebního provozu stavby, respektive prodloužení doby trvání zkušebního provozu. Rozsudky Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterých jsme dosáhli, navazují na náš původní úspěch v těchto kauzách, že zkušební provoz vůbec lze žalovat u správního soudu - tzv. aktivní žalobní legitimace. Tyto rozsudky považuji za významné tím, že usměrňují praxi obecných a speciálních stavebních úřadů při povolování zkušebního provozu a dávají určité mantinely, které pomohou lépe ochránit dotčené obce a jejich obyvatele.

Souběh funkce a zaměstnaneckého vztahu ve společnosti – ano i ne

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Takzvaný „souběh funkcí“ obvykle není pro statutární zástupce obchodních společností novým pojmem. Nyní po dvou a půl letech fungování můžeme shrnout, že s přechodem na nové soukromé právo se pravidla pro obchodní vedení společností až tak nezměnila. Až vzácně jednotný názor na nemožnost uzavírání pracovních smluv se statutáři (utvrzovaný judikaturou) se však postupem času začal prolamovat.

Do konce roku je třeba přijmout nové stanovy společenství vlastníků jednotek, není třeba notářský zápis

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., se dotkl i úpravy společenství vlastníků jednotek. Účinností nového občanského zákoníku byl zrušen zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. a s tím i vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek vydané nařízením vlády č. 371/2004 Sb. Nová právní úprava se vztahuje nejen na společenství vlastníků vzniklá po účinnosti nového občanského zákoníku, ale i na společenství vlastníků vzniklá před účinnosti tohoto zákona (společenství vzniklá do 31. 12. 2013 včetně). Společenství vlastníků vzniklá do 31. 12. 2013 nyní mají dle § 3041 odst. 2 nového občanského zákoníku čas pouze do 31. 12. 2016, aby upravila svoje původní stanovy vytvořené ještě před účinnosti nového občanského zákoníku. Pokud tak neučiní, soud je k tomu vyzve a v této výzvě jim zároveň stanoví přiměřenou lhůtu k nápravě. V případě, že společenství vlastníků v této lhůtě nepřizpůsobí dosavadní stanovy podle znění nového občanského zákoníku, může mu soud uložit pokutu.