Novinky

Dva úspěšné rozsudky ve věci zkušební provoz stavby, prodloužení doby trvání

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Pro naše klienty z různých částí republiky jsme vyhráli dva soudní spory ve věci povolení zkušebního provozu stavby, respektive prodloužení doby trvání zkušebního provozu. Rozsudky Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterých jsme dosáhli, navazují na náš původní úspěch v těchto kauzách, že zkušební provoz vůbec lze žalovat u správního soudu - tzv. aktivní žalobní legitimace. Tyto rozsudky považuji za významné tím, že usměrňují praxi obecných a speciálních stavebních úřadů při povolování zkušebního provozu a dávají určité mantinely, které pomohou lépe ochránit dotčené obce a jejich obyvatele.

Souběh funkce a zaměstnaneckého vztahu ve společnosti – ano i ne

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Takzvaný „souběh funkcí“ obvykle není pro statutární zástupce obchodních společností novým pojmem. Nyní po dvou a půl letech fungování můžeme shrnout, že s přechodem na nové soukromé právo se pravidla pro obchodní vedení společností až tak nezměnila. Až vzácně jednotný názor na nemožnost uzavírání pracovních smluv se statutáři (utvrzovaný judikaturou) se však postupem času začal prolamovat.

Do konce roku je třeba přijmout nové stanovy společenství vlastníků jednotek, není třeba notářský zápis

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., se dotkl i úpravy společenství vlastníků jednotek. Účinností nového občanského zákoníku byl zrušen zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. a s tím i vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek vydané nařízením vlády č. 371/2004 Sb. Nová právní úprava se vztahuje nejen na společenství vlastníků vzniklá po účinnosti nového občanského zákoníku, ale i na společenství vlastníků vzniklá před účinnosti tohoto zákona (společenství vzniklá do 31. 12. 2013 včetně). Společenství vlastníků vzniklá do 31. 12. 2013 nyní mají dle § 3041 odst. 2 nového občanského zákoníku čas pouze do 31. 12. 2016, aby upravila svoje původní stanovy vytvořené ještě před účinnosti nového občanského zákoníku. Pokud tak neučiní, soud je k tomu vyzve a v této výzvě jim zároveň stanoví přiměřenou lhůtu k nápravě. V případě, že společenství vlastníků v této lhůtě nepřizpůsobí dosavadní stanovy podle znění nového občanského zákoníku, může mu soud uložit pokutu.

Dosáhli jsme aktivní žalobní legitimace zástupce veřejnosti v přezkumu územního plánu

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vydal usnesení, ve kterém k námi podané kasační stížnosti přiznal aktivní žalobní legitimaci zástupce veřejnosti v přezkumu územního plánu. Dosáhli jsme tak průlomu v soudní judikatuře v této věci, když dosud správní soudy včetně NSS možnost žalovat územní plán zástupcům veřejnosti upíraly.

Panelová diskuse Znečištění zápachem v Senátu PČR

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Dne 12.4. 2016 se v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR konala pod záštitou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR panelová diskuse na téma „Znečištění zápachem“ – Otevřená otázka zákona o ochraně ovzduší. Tato panelová diskuse byla uspořádána v rámci novely zákona o ochraně ovzduší (sněmovní tisk 678), která je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně. Panelovou diskusi moderovala místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR a bývalá zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová, se svými příspěvky vystoupili zástupci úřadů (MŽP, ČIŽP, krajské úřady), obcí a firem zabývajících se technologiemi na snižování zápachu.