Z rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 2857/2019 ze dne 6. dubna 2021 vyplývá, že neujednají -li si strany podmínky licence jinak, platí ve vztahu k autorskému dílu (jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora vyjádřen v jakékoli objektivně vnímatelné podobě) velmi praktická domněnka § 61 odst. 1 autorského zákona, podle níž autor poskytl objednateli licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo.

Soud tedy z věty zákona, která jazykovým výkladem vede k tomu, že jejím smyslem je omezit objednatele k užití díla na zakázku „Objednatel může užít dílo vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku) pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy." dovodil pravidlo o zákonné automatické licenci.

Navíc bylo rozhodnuto, že i pokud účel ve smlouvě o dílo výslovně není ujednán, není to překážkou, neboť konkrétní účel ze smlouvy vyplývá vždy (zpravidla hospodářský, ale i jiný). Případný soud přitom bude muset vycházet z obsahu smlouvy, projevu a úmyslu jednajících, který byl nebo musel být stranám znám ve smyslu výkladových pravidel dle občanského zákoníku.

Pro praxi se tím velice pomáhá menším objednatelům a typicky malým obcím, které často bez detailní smlouvy objednávají projekční či architektonické práce, a až následně se dozvídají o podmínkách dopracování dokumentace, a autorského dozoru na stavbě či o nutnosti vypořádat autorské licence při dokončování navazujících fází jiným projektantem.

Architektům tak nyní nezbývá, než svá práva k dílu výslovně vymezovat ve smlouvách či objednávkách, neboť bez smluvních ujednání je objednatel oprávněn autorské dílo použít k účelům, k jakým bylo dílo objednáno. Není – li tak sjednáno, objednatel není povinen navazující stupeň dokumentace či změnu autorského díla (pokud je v souladu s účelem díla původního) jakkoliv s autorem řešit, neboť licenci má.

Dle mého názoru tento výklad omezuje logicky dovoditelný smysl a důležitost autorských práv k dílu. Situace je nyní postavena tak, že mlčení o právech absolutní povahy ve smluvním vztahu znamená automaticky jejich postoupení ke všem účelům, které strany mohly znát a logicky předvídat. Ale právě proto je vhodné na tento rozsudek upozornit.