Stavební zákon obsahuje ustanovení § 168 odst. 2, které stanoví, že „kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká." Pokud tedy účastník nemá výslovný souhlas vlastníka předmětné stavby, pak nemá právo ani pořizovat či vyžadovat jakékoliv její kopie a je mu umožněno do ní pouze nahlédnout. Cílem této úpravy byla snaha ochránit obsah projektových dokumentací, jako výsledek tvůrčí autorské práce, před možným zneužitím ze strany třetích osob.

Toto striktní ustanovení stavebního zákona však bylo v poslední době moderováno soudní judikaturou. Důvodem byl především zájem umožnit účastníkům řízení naplno využít jejich práva seznámit se se správním spisem a umožnit jim se k jednotlivým podkladům dostatečně vyjádřit. Projektová dokumentace, zejména u větších staveb, je značně rozsáhlý a pro laika i komplikovaný dokument. V mnoha případech tak nemají účastníci možnost se během nahlížení do spisu s projektovou dokumentací plně a dostatečně seznámit, a to především z časových důvodů. Též mnohdy nejsou schopni projektovou dokumentaci sami posoudit a pro její zhodnocení potřebují využít např. služeb odborníků či znalců z oboru, které však vyžadují předložení dané kopie dokumentace. Kvůli nemožnosti pořídit si kopii této dokumentace jim však často bylo toto řešení znemožněno či velmi ztíženo.

Zmínit v této věci můžeme např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.7.2019, č.j. 2 As 256/2017-48, ve kterém soud rozhodl, že v případě, že účastník řízení požadovaný souhlas podle citovaného ustanovení nepředloží, musí stavební úřad posoudit, jakou část dokumentace stavby žadatel požaduje, z jakého tak činí důvodu, zda je tento důvod věrohodný a nezastírá se jím ve skutečnosti jiný, nepřípustný důvod, a zda je důvod poskytnutí dostatečně důležitý v porovnání s možnou hrozbou zneužití dokumentace a dotčení právem na vlastnictví pořizovatele dokumentace či vlastníka stavby.

Stavební zákona tak má dle této judikatury právo umožnit vytvoření kopie projektové dokumentace i účastníkům řízení, které nemají souhlas vlastníka stavby. Podmínkou je, že stavební úřad ověří rozhodné skutečnosti, posoudí, kterému z konkurujících si práv má být dána přednost, případně přijme i jiná vhodná opatření co možná nejvíce optimalizujících řešení střetu práv.

Lze tak například omezit poskytnutí kopie dokumentace jen na určité její části tak, aby zkopírovaná část projektové dokumentace mohla sloužit účastníkem deklarovanému účelu, ale nemohla být zneužita např. jako podklad pro novou stavbu či její část ze strany nahlížející osoby. Stavební úřad tak nesmí striktně vyžadovat souhlas vlastníka stavby, ale je třeba, aby žádost o poskytnutí kopie projektové dokumentace posoudil sám s ohledem na výše uvedená kritéria.

Mgr. Jan Trachta, JUDr. Michal Bernard, Ph.D.