---

Odpadové hospodářství v obcích 

on-line seminář

12. května 2023, 9:00 - 11:00

 

Nová odpadová legislativa přinesla řadu změn a nových povinností. Online seminář seznámí přehlednou formou obce se změnami, které pro ně vyplývají ze zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek (včetně aktuálních novelizací).  Mezi hlavní témata patří obec jako původce odpadů, povinnosti původce odpadů, evidence a ohlašování, obecní systémy odpadového hospodářství a obecně závazné vyhlášky, nové povinnosti obcí ve vztahu k třídění komunálních odpadů, „černé skládky“ a další. Obsahem semináře bude dále informace o právních předpisech souvisejících s obecními systémy odpadového hospodářství (problematika zpětného odběru, littering). Účastníci budou rovněž seznámeni s aktuálními metodikami MŽP k nové legislativě.

Pro koho je seminář určený

Seminář je určený zástupcům a pracovníkům obcí zabývajících se odpadovým hospodářstvím, jakož i dalším zájemcům o danou problematiku.

Rámcový obsah semináře

 • Obec jako původce odpadů, povinnosti původce odpadů, nakládání s nezákonně soustřeďovaným odpadem („černé skládky“), školní sběr
 • Obecní systémy odpadového hospodářství a obecně závazné vyhlášky, zapojení původců do obecního systému
 • Nové povinnosti obcí ve vztahu k třídění odpadů, informační povinnost provozovatelů zařízení pro odpady převzaté od občanů (metodika MŽP)
 • Vyhláška Katalog odpadů, evidence a ohlašování
 • Výkon státní správy, kontrola a přestupky
 • Zákon o výrobcích s ukončenou životností (pneumatiky, baterie, elektrozařízení, odstavená vozidla) ve vztahu k obcím
 • Nová legislativa omezující jednorázové plasty a její vztah k obcím (littering)
 • Příklady dobré praxe v obcích

Lektorka

JUDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.  -  externí spolupracovnice advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, konzultantka a lektorka specializující se na oblast práva životního prostředí, zejména problematiku nakládání s odpady a obaly. Působila na Ministerstvu životního prostředí (odbor odpadů, odbor legislativní) a Magistrátu hlavního města Prahy (odbor ochrany prostředí).

V současné době členka Legislativní rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). 

Forma semináře

On-line v prostředí ZOOM

Délka semináře

2 hodiny

Cena a platba                                                            

 • 1500,- Kč bez DH (1815,- Kč včetně DPH)
 • platí se na základě faktury, kterou obdrží všichni účastníci emailem v den konání akce
 • všichni přihlášení účastníci (včetně těch, kteří se nebudou moci účastnit) obdrží videozáznam z akce a podkladovou prezentaci

Přihlašování

On-line formulářem:  https://forms.gle/cW7tXvG9qQGKCDxX6