Vzhledem k zkušenostem ze současného nouzového stavu, Vás tímto chceme upozornit na možná rizika při uzavírání smluv a doporučit k zvýšené pozornosti ujednání vztahující se k vyšší moci spočívající v omezení dodávek materiálů či zásahů orgánů veřejné moci do práv a povinností zaměstnavatelů ať již přímo či zprostředkovaně formou omezení cestování.

Zjednodušeně řečeno Váš dodavatel (zhotovitel, prodávající, jiný poskytovatel) by měl prohlásit a garantovat, že má na splnění svých závazků dostatek pracovní kapacity, a že případné omezení činnosti či cestování ho to neovlivní při plnění jeho povinností. 

Současně je možno vymínit si prohlášení, že není závislý při plnění svých závazků na speciálních dodávkách materiálu z ciziny, či případně v jakém rozsahu má materiál a zboží zajištěn pro případ uzavření hranic či zahraničních podniků výrobce. V neposlední řadě je vhodné do smlouvy dát ujednání, že sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady dodavatele, a to včetně případných nákladů na ochranné pomůcky a prostředky jeho pracovníků (roušky, dezinfekce) a administrativní náklady při organizace práce a jednání s dodavateli při dalších omezeních vydaných orgány státní správy či samosprávy.

Pokud naopak uzavíráte smlouvy, kde jste dodavateli či zhotoviteli, doporučujeme pečlivě zvážit, zda budete schopni svoje závazky splnit, prověřit, že cena reflektuje epidemiologickou situaci a termíny a lhůty umožňují včasné splnění závazků i při dalších omezeních provozu.

Pakliže se již dostanete do situace, kdy z důvodů vyšší moci nebudete schopni splnit své závazky pro nemožnost plnění, je nezbytné druhé smluvní straně toto bezodkladně oznámit. Stejně tak je druhé straně navrhnout opatření k minimalizaci vznikající škody.     

Pokud si nebudete jisti, je doporučujeme obrátit se s dotazem na advokáta, který se problematice smluvních vztahů prakticky věnuje.