Stavební uzávěra omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu pouze takovou stavební činnost ve vymezeném území, která by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo rozhodnuto o jejím pořízení nebo o pořízení její změny, a též podmínky pro povolení výjimek. Obec musí samozřejmě stavební uzávěru řádně odůvodnit. Je to opatření obecné povahy a je tedy možné, že se investor pokusí podat návrh na její zrušení k soudu. Obec musí odůvodnit i to, proč se domnívá, že by mohlo do schválení a vydání nového územního plánu nebo jeho změny dojít k takové výstavbě, která by území znehodnotila.

Stavební uzávěra má pomoci jen s tím, že ochrání území před nežádoucí výstavbou po určitou dobu, než bude nový územní plán, resp. jeho změna schválena.

Obsah stavební závěry je upraven v prováděcí vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějšcích změn. Z jejího ustanovení § 17 vyplývá, že stavební uzávěra obsahuje:

  • vymezení území s uvedením katastrálního území a parcelních čísel pozemků a staveb na nich podle katastru nemovitostí, pro které platí uzávěra,
  • rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti,
  • podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů,
  • dobu trvání stavební uzávěry, je-li možno předem stanovit (nejčastěji tedy stavební uzávěra končí vydáním nového územního plánu, resp. jeho změny).

Stavební zákon ukládá, že není možné stavební uzávěrou omezit nebo zakázat udržovací práce.

Dále je třeba zmínit, že dle § 99 odst. 3 stavebního zákona příslušná rada obce může na žádost povolit výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel. 

Územní opatření o stavební uzávěře upřesňuje rozsah zákazu a omezení stavební činnosti např. novostavby, přístavby, nástavby, stavby pro živočišnou výrobu, stavby pro bydlení a přechodné ubytování, stavby pro rodinnou rekreaci apod. Obecně zakazuje veškeré stavební činnosti, ale i změny dokončených staveb a změny v užívání staveb, které nemusí být spojeny se stavební činností. Může se vztahovat buď obecně na veškerou stavební činnost, nebo upřesní rozsah zákazu či omezení stavební činnosti, a to s ohledem na připravovanou změnu územního plánu. Je třeba připomenou, že omezení stavební činnosti, resp. její zákaz musí být vždy náležitě odůvodněn.

Na závěr lze dodat, že nový stavební zákon počítá s tím, že stavební uzávěry bude připravovat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a o jejím vydání bude (i nadále) rozhodovat rada obce, příp. zastupitelstvo obce tam, kde se rada nevolí. Zpracování textu stavební uzávěry a jednotlivé kroky vedoucí k jejímu předložení před samotným vydáním však bude zajišťovat oproti stávající úpravě obecní úřad obce s rozšířenou působností jako úřad územního plánování.

Nově také nepůjde stavební uzávěrou omezit krom udržovacích prací též realizaci veřejně prospěšné stavby dopravní nebo technické infrastruktury a stanovení dobývacího prostoru vymezených v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje. Doba trvání stavební uzávěry je stanovena na nezbytně nutnou dobu (zpravidla tedy do doby vydání nového územního plánu, resp. jeho změny), nejdéle však na 6 let.

Mgr. Linda Kuličová