Nově bude hygienický hlukový limit pro pozemní komunikace, které byly umístěny a povoleny před 1. lednem 2001, činit 68 dB pro denní dobu a 58 dB pro noční dobu. Stejný hlukový limit bude platit i pro modernizaci či zkapacitnění pozemní komunikace prováděné po 1. lednu 2001. Tento limit se uplatní jak pro dálnice či silnice a místní komunikace I. a II. třídy, tak i pro silnice a komunikace III. třídy a účelové komunikace, které byly umístěny a povoleny před 1. lednem 2001, tj. příslušné rozhodnutí o umístění a povolení stavby komunikace nabylo právní moci do 31. prosince 2000, a samozřejmě takový limit bude zcela nelogicky platit též pro jejich následnou rekonstrukci a modernizaci. Po nabytí účinnosti předmětného nařízení vlády tedy nebude nic nutit investory řešit v rámci rekonstrukcí komunikací snížení hlukové zátěže, byť právě takové rekonstrukce by měly a mohly být ideální příležitostí pro zvýšení ochrany zdraví dotčených obyvatel před hlukem.

 Pro pozemní komunikace pravomocně umístěné a povolené po 31. prosinci 2000, tj. od 1. ledna 2001, bude platit hygienický hlukový limit 60 dB pro denní dobu a 50 dB pro noční dobu.

 V důsledku novely tak dojde k razantní změně v hygienických limitech hluku u silnic a místních komunikací III. třídy a účelových komunikací ze stávajících 55 dB, resp. 45 dB na 68 dB, resp. 58 dB pro komunikace umístěné a povolené do 31. prosince 2000 (tj. nárůst o neuvěřitelných 13 dB!), a 60 dB, resp. 50 dB (nárůst o 5 dB) pro komunikace umístěné a povolené od 1. ledna 2001.

 Rovněž je třeba zdůraznit, že u provozu dráhy dojde ke zrušení ochranných pásem a bude používán jednotný hygienický limit hluku, který se bude lišit jen v závislosti na době vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby dráhy, tj. 68 dB pro denní dobu / 63 dB pro noční dobu pro stavby dráhy povolené do 31.12.2000 (tj. nárůst o neuvěřitelných 13 dB!), resp. 60 dB pro denní dobu / 55 dB pro noční dobu pro stavby dráhy povolené po 1.1.2001 (tj. nárůst o 5 dB).

 Při posouzení nárůstu je třeba zdůraznit, že při exponenciální definici jednotky akustického tlaku - decibelu se jedná o extrémní hodnoty, které nejsou jakkoliv důvodovou zprávou k novele nařízení o ochraně zdraví legitimizovány. Není zde žádný odkaz na změnu dosavadních vědeckých studií, které považují expozici hluku za zdraví škodlivou i při nižších hodnotách (viz např. závěry Světové zdravotnické organizace).

 V této souvislosti je třeba dodat, že na výjimkách z hlukových limitů dle § 31 zákona o ochraně veřejného zdraví se nic nemění, ty mohou být dále povolovány, a tedy i novelou nařízení vlády zakotvené extrémní výše limitů mohou být rozhodnutími krajských hygienických stanic v časově omezeném rozsahu dále navyšovány.

Naše advokátní kancelář k uvedené novele nařízení vlády zpracovala právní rozbor, který jsem dne 17.5.2023 prezentoval na setkání téměř tři desítek starostek a starostů z obcí kolem dálnice D8. Výsledkem byla otevřená výzva adresovaná premiérovi ČR Petru Fialovi. Problém byl řešen na sněmu Svazu měst a obcí ČR. Dne 12.6.2023 se ve věci pod záštitou místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové koná kulatý stůl v Senátu ČR, na který jsem byl též pozván, abych prezentoval naše stanovisko. 

Cílem je odložit účinnost této novely nařízení vlády č. 271/2011 Sb. a pokusit se v průběhu této doby ještě apelovat na Vládu ČR, aby takto zásadní zhoršení ochrany zdraví před hlukem zmírnila.

Tabulka změny limitů:

 

NV 272/2011 Sb.

(účinné do 30.6.2023)

NV 433/2022Sb.

(účinné od 1.7.2023)

 

den

noc

den

noc

Základní hygienické limity

LAeq, 16h [dB]

LAeq, 8h [dB]

LAeq, 16h [dB]

LAeq, 8h [dB]

dálnice, silnice I. a II. třídy, místní komunikace I. a II. třídy umístěné a povolené před 1.1.2001

60

50

68

(+8 dB)

58 

(+8 dB)

tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy, umístěné a povolené před 1.1.2001

60

50

68 

(+8 dB)

63

(+13dB)

silnice III. třídy, místní komunikace III. třídy, účelové komunikace, umístěné a povolené před 1.1.2001

55

45

68 

(+13 dB)

58

(+13dB)

silnice III. třídy, místní komunikace III. třídy, účelové komunikace, umístěné a povolené od 1.1.2001

55

45

60

(+5 dB)

50

(+5 dB)

dráhy umístění před 1.1.2001 (po sloučení limitů v a mimo ochranné pásmo)

55

50

68 

(+13 dB)

63

(+13dB)

dráhy umístění po 1.1.2001 (po sloučení limitů v a mimo ochranné pásmo) - např. novostavby VRT

55

50

60

(+5 dB)

55

(+5 dB)

letecký provoz

beze změny

stacionární zdroje

beze změny

vysokoenergetický impulsní hluk

beze změny

         

Specifické výjimky

       

Korekce +5 dB (dle §12, odst. 6, věta 3)

       

velmi komplikované a z důvodů chybějících dat o měření před rokem 2000 problematicky prokazatelné

       
         

Stará hluková zátěž

LAeq, 16h [dB]

LAeq, 8h [dB]

LAeq, 16h [dB]

LAeq, 8h [dB]

pozemní komunikace

70

60

68

(-2 dB)

58

(-2 dB)

dráhy

70

65

68

(-2 dB)

63

(-2 dB)

JUDr. Michal Bernard, Ph.D.