Náš tým

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard tvoří tým zkušených advokátů, koncipientek a koncipientů, kteří jsou připraveni vám poskytnout pomoc ve všech oblastech práva.
ADVOKÁT

Advokátem od roku 2008. Věnuje se právním otázkám územního rozvoje, správnímu právu a občanskoprávním sporům.

Profil

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Mluví anglicky, rusky a polsky.

Od roku 2008 působí jako advokát v Táboře. Ve své praxi se věnuje všem odvětvím práva. Specializuje se na správní a stavební právo, občanskoprávní spory a trestní právo. Zaměřuje se na tématiku územního plánování, a to zejména z pohledu soudního přezkumu. V této oblasti vede semináře a workshopy pro úředníky, projektanty a další zájemce. Zabývá se také otázkou náhrad za omezení vlastnického práva územními plány a stavebními uzávěrami.

V oblasti občanského práva se věnuje případům sporů mezi spoluvlastníky.

Zastupuje své klienty před soudy včetně Nejvyššího správního soudu a soudu Ústavního.

Je spoluautorem komentáře ke správnímu řádu a k zákonům o přístupu k informacím. Podílel se na vydání publikace Globální problémy profesní etiky právníků.

Od roku 2003 byl ředitelem Pro bono aliance, neziskové organizace, která se zabývá právním vzděláváním, zvyšováním dostupnosti právní pomoci a profesní etikou právníků. Nyní je předsedou správní rady této organizace. V dostupnosti právní pomoci pro nemajetné a jinak znevýhodněné jednotlivce a skupiny vidí jeden z podstatných nedostatků fungování právního státu v ČR. Za své aktivity v oblasti zvyšování dostupnosti právní pomoci získal v roce 2020 ocenění Právník roku v kategorii PRO BONO.

Ve snaze přispět k vyšší důvěře ve fungování institucí organizuje projekt Právníci v ulici, v rámci nějž se v Táboře konají veřejné besedy s významnými právnickými osobnostmi.

Byl spoluzakladatelem Ekologického právního servisu (EPS), ve kterém působil až do roku 2008. V rámci EPS poskytoval právní poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a lidských práv. Zaměřoval se na oblast transparentnosti veřejné správy, stavební právo, správní soudnictví a ústavní právo.

Externě spolupracuje s právnickými fakultami v Brně, Olomouci a Praze na projektech právního vzdělávání v oblasti profesní etiky a ochrany lidských práv. Jako externí vyučující působí také na Vysoké škole regionálního rozvoje, kde má na starosti semináře ze správního práva.

ADVOKÁT

Advokátem od roku 2013. Specializuje se na právo životního prostředí, územní plánování, stavební, správní a občanské právo.

Profil

Po absolvování Gymnázia Budějovická v Praze vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Zde také úspěšně složil státní rigorózní zkoušku a v prosinci 2010 úspěšně dokončil doktorandské studium s disertační prací na téma Přístup k soudům ve věcech ochrany životního prostředí. V rámci studia na fakultě byl též vyslán na studijní pobyt na Královskou univerzitu v Belfastu.

Během studia na právnické fakultě se věnoval azylovému a cizineckému právu v rámci praxe v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Aktivně též spolupracoval s právnickou organizací Ekologický právní servis, kde také po ukončení studia na PF UK v roce 2005 začal pracovat. Věnoval se zde posuzování implementace evropských směrnic, byl garantem právní poradny v rámci projektu Jihočeské sítě ekologických poradenských center a zabýval se problematikou hluku a znečištění ovzduší z dopravy. Je autorem publikace Právní ochrana před hlukem vydanou v nakladatelství Linde.

Od září 2008 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí jako právník odboru ochrany ovzduší, kde zabezpečoval právní a legislativní agendu ochrany ovzduší. Intenzivně se zabýval přípravou nového zákona o ochraně ovzduší, metodickým vedením orgánů ochrany ovzduší a právním výkladům v dané oblasti.

Zabývá se i problematikou vzdělávání úředníků a školení pro odbornou veřejnost – je akreditovaným školitelem Institutu pro místní správu a řady vzdělávacích agentur.

V advokátní kanceláři Mgr. Vítězslava Dohnala pracoval jako advokátní koncipient od 1. 10. 2010. Od 1. 7. 2013 je zapsán do seznamu advokátů. Specializuje se na právo životního prostředí, územní plánování, stavební, správní a občanské právo. Věnuje se také právu EU.

SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁT

Advokátem od roku 2016. Zaměřený na smluvní vztahy ve výstavbě s přesahem do práva obcí a korporací.

Profil

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Již během studia na právnické fakultě vykonával praxi v advokátních kancelářích. V průběhu magisterského studia se věnoval zejména obchodnímu právu a právu zdravotní péče. Studium ukončil diplomovou prací na téma mezistátní hrazení zdravotní péče. Po absolvování vysoké školy pracoval v právním útvaru významné stavební společnosti. Z jeho praxe vyplývá specializace na problematiku stavebního práva, zejména obchodních smluv a souvisejících právních vztahů.

V advokátní kanceláři Mgr. Vítězslava Dohnala pracoval jako advokátní koncipient od roku 2012, od roku 2016 je zapsán v seznamu advokátů a s naší kanceláří spolupracuje.

Věnuje se zejména právu občanskému, právním problémům obcí a korporací s přesahy do všech odvětví práva, vč. práva správního. Příležitostně publikuje k právním aspektům myslivosti.

Aktivně hovoří anglicky a francouzsky.

SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁT

Advokátem od roku 2019. Specializuje se na územní plánování a stavební, správní a občanské právo.

Profil

Jiří Cihlář získal titul magistr práv na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni v roce 2015.

Během svého studia působil jako pomocný vědecký pracovník na katedře právních dějin Fakulty právnické ZČU v Plzni, kde se věnoval tématu Vojenské trestní právo za napoleonských válek ve Francii.

V průběhu studia rovněž pracoval na pozici praktikanta v několika advokátních kancelářích.

Hovoří francouzsky a anglicky.

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

Advokátní koncipient, který se věnuje zejména správnímu, stavebnímu a občanskému právu.

Profil

Po absolvování Gymnázia Na Vítězné pláni v Praze získal v roce 2019 magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze s diplomovou prací na téma Přestupky v oblasti požární ochrany.

V naší advokátní kanceláři působil od roku 2017 jako praktikant, od roku 2019 zde působí jako advokátní koncipient.

Aktivně hovoří anglicky.

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA

Advokátní koncipientka. Věnuje se správnímu, stavebnímu a občanskému právu.

Profil

Po absolvování Gymnázia Teplice získala v roce 2009 magisterský titul na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

V průběhu studia působila nejprve jako praktikant v advokátní kanceláři a následně jako advokátní koncipientka. Od roku 2010 pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se věnovala problematice stavebního a územního řízení, vedení řízení dle zákona o poskytování informací a též agendě náhrad škod a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

Aktivně hovoří anglicky.