Pro koho je seminář určený

Seminář je vhodný pro úředníky obcí, krajů a České inspekce životního prostředí, pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší i odbornou či laickou veřejnost a představitele spolků působících v oblasti ochrany životního prostředí.

Rámcový obsah semináře

Nový zákon o ochraně ovzduší je účinný již více než čtyři roky. Seminář je zaměřen zejména na aplikaci této právní normy v praxi, stěžejní instituty a výklad problematických ustanovení.

 • Úvod do problematiky ovzduší (vývoj kvality ovzduší v ČR, podíl jednotlivých znečišťovatelů, znečišťující látky)
 • Přehled platných právních předpisů (národní, evropské, mezinárodní) a vztah k ostatním předpisům (nový občanský zákoník, správní řád, stavební zákon, zákon o integrované prevenci, zákon o odpadech atd.)
 • Nový zákon o ochraně ovzduší: struktura, předpoklady, východiska
 • Základní principy, základní pojmy
 • Účinnost jednotlivých ustanovení zákona, přechodná ustanovení
 • Orgány veřejné správy, nová úprava postavení a kompetencí
 • Nové klíčové povinnosti a nástroje ochrany ovzduší (kompenzační opatření, změny podmínek provozu zdrojů znečišťování ovzduší), jejich aplikace v praxi
 • Nové nástroje k silniční dopravě (nízkoemisní zóny, stanovisko orgánu ochrany ovzduší k umístění pozemní komunikace a parkoviště)
 • Nové nástroje k „malým“ zdrojům znečišťování ovzduší (zejména kotle v domácnostech: kontrola, certifikace, emisní požadavky)
 • Právní ochrana před zápachem
 • Nová kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
 • Povinnosti fyzických a právnických osob, povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
 • Emisní limity, emisní stropy a technické podmínky provozu
 • Imisní limity, nový imisní limit pro prachové částice
 • Stanoviska, závazná stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší
 • Plány a programy zlepšování kvality ovzduší, nová forma jejich schvalování
 • Nová úprava poplatků za znečišťování ovzduší (poplatník, výpočet, osvobození od poplatku)
 • Smogová situace, podmínky provozu během smogu
 • Opatření k nápravě, pokuty
 • Prováděcí právní předpisy k zákonu
 • Pravomoci samosprávy, vyhlášky obcí k ochraně ovzduší
 • Platné a připravované novely zákona o ochraně ovzduší

Konkrétní zaměření semináře je možné přizpůsobit požadavkům objednatele.

Lektoři

Advokát JUDr. Michal Bernard, PhD., dříve pracoval jako právník odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí, podílel se na přípravě nového zákona o ochraně ovzduší, nyní se ochraně ovzduší včetně ochrany před zápachem věnuje v advokátní praxi. Je spoluautorem komentáře k Zákonu o ochraně ovzduší, C.H.Beck, 2013.

Délka semináře

Podle domluvy s objednatelem od 2 do 6 hodin.

Cenové podmínky

Na základě individuální domluvy v závislosti na délce semináře a počtu účastníků.

Kontakt

JUDr. Michal Bernard, PhD., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 773 991 250