Novinky

Prolomení lhůty pro žalobu proti územnímu plánu

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Podle soudního řádu správního je lhůta pro podání žaloby proti územně plánovací dokumentaci tři roky od nabytí její účinnosti. Již na podzim loňského roku vydal rozšířený senát Nejvyššího správního soudu pod č.j. 5 As 194/2014 – 36 rozhodnutí, kterým lze tuto jinak propadnou lhůtu v určitých případech prolomit.

Není všechno dotační podvod, co tak státní zástupce označí

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Podařilo se nám dosáhnout pravomocného zprošťujícího rozsudku pro podnikatele, který byl obžalován z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů EU. Podle obžaloby měl uvést v žádosti o dotaci nepravdivé údaje týkající se zajištění spolufinancování projektu a také mělo dojít k nadhodnocení rozpočtu projektu. Soud dospěl k závěru, že žádné z tvrzených jednání se vůbec nestalo. Případu jsme se věnovali jako obhájci ustanovení soudem.

Část ZÚR Kraje Vysočina zrušil soud

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Naše advokátní kancelář zaznamenala další úspěch v soudním přezkumu územně plánovací dokumentace. Na základě naší žaloby zrušil Krajský soud v Brně část 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Jednalo se o koridor pro napojení průmyslové zóny v Přibyslavicích a Nové Vsi na plánovaný obchvat Okříšek.

Jak pořídit územní plán, aby ho soud nezrušil - seminář 11. 5. 2017

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Ve spolupráci s agenturou Profectum nabízíme seminář "Jak pořídit územní plán, aby ho soud nezrušil". Seminář se koná v Praze dne 11. 5. 2017.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s tím, jak správní soudy rozhodují o územních plánech a jejich změnách jakožto opatřeních obecné povahy. Účastníci se dozvědí, jaké nejčastější chyby vedou ke zrušení územních plánů nebo jejich částí soudem, a to jak z pohledu procesního postupu, tak dodržování norem hmotného práva. Pozornost bude věnována limitům, které obec při vytváření územního plánu má a také tomu, jak správně vyhodnotit a zpracovat požadavky dotčených orgánů a dotčených osob (vlastníků nemovitostí, občanů obce, veřejnosti).

Součinnost k úhradě ceny za dílo

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Podle občanského zákoníku je předmětem smlouvy o dílo závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo a tomu odpovídající závazek objednatele za dílo zaplatit. Nedohodnou – li se strany jinak, právo na zaplacení sjednané ceny díla vzniká provedením díla, byť by dílo trpělo nedostatky (vadami). Dílo je provedeno, je - li dokončeno a předáno objednateli. V praxi se poměrně často vyskytují smluvní ujednání o tzv. průběžném hrazení ceny a to typicky na základě soupisů skutečně provedených prací, které bývají podkladem pro vystavování účetních dokladů zhotovitelem.