V oblasti obchodního práva se věnujeme např. následujícím otázkám:

  • Právo společností – umíme založit nebo změnit obchodní společnost tak, aby společnost mohla bezpečně co nejrychleji fungovat. Pomáháme vhodně nastavit poměry uvnitř společnosti, s cílem předejití možným budoucím komplikacím a sporům.
  • Smluvní agenda - v rámci obchodního styku mezi podnikateli dochází k uzavírání celé řady smluv a dohod. Jedná se zejména o smlouvy kupní, nájemní, o dílo nebo o spolupráci. Přistupujeme k potřebám každé smluvní situace individuálně a snažíme se při přípravě i revizích smluv komplexně omezit rizika klienta.
  • Odpovědnost za vady a náhrada škody - zastupujeme klienty v mimosoudních jednáních i soudních řízeních spočívajících ve vymáhání nároků z vad a pomáháme klientům domoci se náhrady škody vč. ušlého zisku v případech porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou.
  • Vymáhání pohledávek – právními cestami usilujeme o uhrazení pohledávek klientů. Jsme připraveni analyzovat právní i faktickou situaci a v souladu se zájmy klienta doporučit nejvhodnější možný postup. Častým důsledkem přílišného otálení bývá to, že dluhy narostou tak, že je dlužník již není schopen splácet a k úhradě nepostačí ani majetek dlužníka. Proto vždy doporučujeme rychlý postup.